Agerlandvej, Odense

Agerlandsvej er en blind villavej ca. 150 lang. Her er belægningen ændret til en permeabel drænasfalt med ”faskine” indbygget i bærelaget. Vejvandet kan dermed opmagasineres og nedsives gennem belægningen.

  • Afsluttes med drænasfalt af ca. 5 cm drænGAB og 3 cm dræn-slidlag
  • Vejen sektioneres vha. betonitmåtte på tværs i drænstabilen for at bremse vandstrøm på langs i vejen hvor der er svagt længdefald
  • Vejkassen tætnes/adskilles ud mod fortovene med bentonitmåtter for at undgå udsivning under fortovet
  • Stikledninger ind til matriklerne ”afproppes” med Dantocrude så vand ikke strømmer i led-grav ind til husene
  • Der er sat prøveudtagningsbrønde, og ”kig-huls-brønde” et par steder, og lavet særlige kantstens/overløbsbrønde,.. vi kalder dem ”Johnnie-riste” efter vores vejformand der har opfundet dem

OBS!
Husk fokus på at planum ikke må lukkes med komprimering eller forurenes med filler/ler fint materiale som kan lukke nedsivningsoverfladen

  • Der må ikke køres på planum
  • Anlægget må ikke ”forurenes” med jord uderfra – ingen tilplørede anlægsmaskiner, ingen jordoplag på drænstabil osv.

NCC der har leveret drænstabil og drænasfalt til projektet.

DownloadProduktblad, Agerlandsvej (359 KB)

Entreprenøren på opgaven var firmaet Egelund A/S, og Orbicon har været rådgiver.

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K