Ordliste/links

Faskine
En faskine er et hulrum i jorden, som tilføres vand gennem et rør, og hvor vandet siver ud gennem sider og bund. Hulrummet har kapacitet til magasinering af regnvand. Hulrummet er typisk opbygget af singels, plastkasser eller letklinker.

Koalescensfilter
Indsats i en olieudskiller, der gør, at man på mindre plads end ved en traditionel udskiller kan udskille meget små oliedråber

Læs mere i:

  • Rørcenter-anvisning 006: Olieudskilleranlæg. Vejledning i projektering, dimensionering, udførelse og drift

Koalescensudskiller
En olieudskiller med et indbygget koalecensfilter.

Læs mere i:

  • Rørcenter-anvisning 006: Olieudskilleranlæg. Vejledning i projektering, dimensionering, udførelse og drift

Olieudskiller
En olieudskiller udformes og dimensioneres således, at olie og benzin tilbageholdes under normal drift og forudselige uheld.

Olieudskillere skal anvendes på afløb fra lokaliteter, hvor der under normal drift forekommer olie eloer benzin i afløbsvandet, og hvor der er risiko for benzin- eller oliespild.

Læs mere i:

  • DS 432 (se under ”udskillere”)
  • Rørcenter-anvisning 006: Olieudskilleranlæg. Vejledning i projektering, dimensionering, udførelse og drift

Tør ledning
Ved ”tørre ledninger” forstås regnvandsledninger før permanent vandfyldte dele, fx tagvandsledninger før nedløbsbrønde.  Normen tillader, at ”tørre ledninger” ikke lægges i frostfri dybde, fx lægningsdybde på 0,3-0,4 m. Som regel lægges tørre ledninger med et fald på 20 promille.

Læs mere i:

  • DS 432
  • Afløbsanlæg i jord, - Kloakmesterarbejde 2008
 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K