Boligforeninger ved Frankrigsgade på Amager, afledning af regnvand fra taget til faskiner

LK-Gruppen færdiggør dette efterår et større nedsivningsprojekt (LAR), som etableres ved Frankrigsgade på Amager for to boligforeninger med fælles gård. Her bliver alle kloakker udskiftet, og regnvandskassetter, der både forsinker og tilbageholder regnvandet, nedgraves i gården. Anlægget kan rumme mere end 80.000 liter vand før et eventuelt overløb. Alt regnvandet fra taget skjules under jorden, der bliver forsynet med flere legeområder, græsplæner, træer og bede.

”De to boligforeninger har tidligere haft store problemer med kloakvand i kælderen under større regnskyl. Kloaksystemet i denne ejendom er fra 1935 og ikke dimensioneret til de vandmængder, som det rent faktisk skal håndtere. Under større regnskyl er der så meget tryk på ude i kloakken ude i gaden, at vandet ikke kan løbe væk fra ejendommens kloaksystem, og så kommer regnvandet op i kælderen sammen med kloakvandet. Dette vil fremover blive forhindret med dette nye anlæg, som Københavns Kommune har støttet økonomisk. Desværre har foreningen endnu ikke fået lov til også at nedsive regnvandet fra gården pga en gammel olietank. Nu har vi fjernet tanken og 6 tons forurenet jord, så foreningen håber stadig på at få tilladelse til et fuldt nedsivningsanlæg. Dette vil også give det fulde tilskud på 40 % af tilslutningsbidraget per lejlighed.”
– Lars Knudsen, anlægsgartner og direktør i LK-Gruppen.

Etableringsomkostninger (i kr. pr. red. ha.)
Det samlede projekt beløber sig til (i omegnen af) 3 millioner kroner, men heraf går mere end halvdelen den efterfølgende forskønnelse af gårdmiljøet.

Drift og vedligehold:
Anlæggets træer, bede og græsoverflader vil fremover blive passet af ejendommens varmemester og hans folk.

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K