Egelundsparken. Håndtering af afkoblet regnvand

Forsinkelse og rensning af regnvand fra parcelhuskvarter i et grønt vådområde før udledning til vandløb - St. Vejle Å og Egelundsparken

For at udjævne den hydrauliske belastning og reducere stofbelastningen af St. Vejle Å er regnvand fra et parcelhuskvarter i Albertslund Kommune frakoblet det eksisterende separatsystem.

Regnvandet ledes via 2 lameludskillere til den kommunaltejede Egelundsparken og derfra til St.Vejle Å. Parken er terrænbearbejdet, så vandet først ledes gennem 3 lavninger med karakter af søer, hver på ca. 0,1 ha, hvorfra det (ved en vandstand på ca. 50 cm) via en overløbskant strømmer til et stort, grønt område, der på grund af det ekstra vand får karakter af en vådeng.

Fra vådengen siver vandet gennem jorden og en jordvold ud i åen. Søerne og volden forsinker vandet, så udstrømningen til St. Vejle Å strækkes over en længere periode. Under kraftig regn (Plan B) kan søerne brede sig ud over et 8 ha stort område i parken. Ved yderligere belastning løber vandet via en overløbskant direkte til åen. Da der er tale om regnvand fra et beboelses-område, forventes regnvandet at have lille forurening. Samtidig forventes løsningen at sikre en god rensning af vandet, inden det når åen. Udviklingen i områdets dyre- og planteliv følges af Albertslund Naturgruppe i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.

Økonomi
Etableringsomkostning: 1,5 mio kr. i 2006
Driftsomkostninger: Der er endnu ikke gennemført anden drift end tømning af olieudskillere, men der vil i fremtiden være omkostninger til oprensning af forurenet sediment.

Drift og vedligehold
Olieudskillere skal vedligeholdes, og søerne skal oprenses jævnligt (ca. hvert 10 år).

Levetid
Over 100 år.

Opland
Tag- og vejvand fra et boligområde på 140 red. ha.

Hydraulisk kapacitet
Området (park) er på 8 ha. Løsningen inkluderer en plan B, idet ekstremregn kan håndteres i samme areal.

Max tilledning til området er 115 l/s. Den tilledte årsmængde er 90.000 m3/år.

Rensning
Ikke dokumenteret, men følgende processer forventes at finde sted: Sedimentation af partikler i søerne, tilbageholdelse af tungmetaller ved sorption til jordmateriale og optag i planter, tilbageholdelse og nedbrydning af miljøfremmede organiske forbindelser ved sorption, mikrobiel nedbrydning, optag i planter og fotolyse, eller fjernelse fra vandmiljøet ved fordampning. Arealet afgræsses af kvæg. Slam fra olieudskillerne køres til deponi. Sediment fra søerne vil blive deponeret i overensstemmelse med forureningsgraden.

Søren Gabriel og Anette Henze, Rådgivere Orbicon: ”Løsningen viser hvordan tværfagligt samarbejde kan skabe helhedstænkning og dermed håndtere flere problemstillinger på én gang. Borgerne oplever de tre nye søer og vådengen i Egelundsparken som en forbedring af det grønne område. Samtidig opnås en effektiv rensning af vandet inden det siver ud i åen og problemet med for lille vandføring i tørre perioder mindskes. Endelig bør det bemærkes at det interne samarbejde i kommunen er blevet styrket”

 

Placering
Egelundparken, Indgang af Toftekærstien, Albertslund

Kontaktpersoner
Navn: Søren Gabriel
Organisation: Orbicon
E-mail: sga@orbicon.dk
Telefon: 46 30 03 73

Navn: Hans-Henrik Høg
Organisation: Albertslund Kommune
E-mail: hans-henrik.hog@albertslund.dk
Telefon: 43 68 68 50

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K