Hedevænget. Kan regnvandet afkobles? Pilotprojekt

Hedevænget – Pilotområde for nedsivning i Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune har flere gange været ramt af kraftige regnhændelser, som resulterede i mange oversvømmelser af både kældre og terræn – senest i sommeren 2007. I 2008 blev der igangsat en stor undersøgelse af, hvor problemerne var størst, og hvilke tiltag, der kan udføres for at nedsætte risikoen for oversvømmelser. Undersøgelsen tog udgangspunkt i kommunens registrering af oversvømmede kældre, der far fundet sted siden 2001, og en hydraulisk modellering af hele afløbssystemet. Modellen identificerer brønde med risiko for opstuvning over terræn ved mindre end en 10 års regn.

Et tiltag er separering af regnvand fra fælleskloakken ved nedsivning på privat grund. Derfor er der udarbejdet et kort over potentialet for nedsivning i hele kommunen. I opbygningen af nedsivningskortet er bla. anvendt historiske kort, der identificerer en række tidligere og nuværende mose-, å- og søområder, hvor nedsivning frarådes helt. Kortet viser, at nedsivning kan lade sig gøre i store dele af kommunen – dog er potentialet størst i den nordlige og nordøstlige del af kommunen. Den store udfordring i tiltaget, er, at det ikke er muligt at påbyde borgerne at etablere nedsivningsanlæg på egen grund. Tiltaget har ingen mærkbar effekt, hvis borgerne kun sporadisk vælger at etablere nedsivning.

Med udgangspunkt i nedsivningskortet, den hydrauliske modellering og statistikken har kommunen identificeret et pilotområde for nedsivning kaldet ”Hedevænget”. Med en spørgeskemaundersøgelse er alle områdets 429 grundejere spurgt om deres interesse for nedsivning. Inden udsendelse af spørgeskemaet har kommunen afholdt et informationsmøde om vand i kælder, hvor der blev orienteret om spørgeskemaet.

Denne projektbeskrivelse opdateres, når nye resultater er opnået i projektet.

Kristoffer Amlani Ulbak, Gladsaxe Kommune udtaler: ”Det har været en spændende proces at få inddraget borgerne i løsningen af håndtering af regnvand på egen grund. Det har forbavset os meget, hvor engagerede borgerne er og har været i processen. Bedre miljø har virkelig været et stærkt incitament for borgerne”.

Økonomi
Kommunen tilbyder at tilbagebetale tilslutningsbidrag for regnvand på kr. 20.800,-
Etableringsomkostninger til faskiner. Skøn ved Entreprenør: kr. 9.000 til 15.000,-

Recipient
Løsningen reducerer udledningen af urenset spildevand til Lyngby Sø via Bagsværd renden. I dag overholder kommunen krav for overløb til Lyngby Sø.

Placering
Hedevænget, 2800 Kongens Lyngby (Gladsaxe Kommune)

Kontaktperson
Navn: Keld Rehder
Organisation: Gladsaxe Kommune, Vand- og afløbskontoret
E-mail: tmfkre@gladsaxe.dk
Telefon: 39 57 58 93

 

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K