Klimastrategi i Greve

Tilpasning af regnvands- og vandløbssystem til 30 % mere regn i 2100.

Byrådet i Greve Kommune har i 2008 besluttet at tilpasse kommunens regnvands- og vandløbssystem til klimaændringerne.

Baggrunden for beslutningen er, at kommunen to gange inden for en kortere årrække har oplevet alvorlige oversvømmelser. Første gang var i 2002, da der faldt 100 mm regn på 3 timer midt i Greve by, og regnvandsledningerne ikke kunne føre vandet væk. Anden gang var i 2007, hvor der faldt 250 mm over flere dage jævnt fordelt i hele kommunen. Det betød at grundvandsstanden i kommunen var meget høj, og da de sidste 50-70 mm faldt - kom der ekstrem vandføring i vandløbene. Vandløbene skal gennem byen for at nå Køge Bugt og ”hullerne” gennem byen var for små og vandet løb derfor i stedet ind i byen på overfalden og gennem regnvandsledningerne.

Klimastrategi i Greve
Figur 1: Oversvømmelse i Greve 2007 (Foto: Greve Forsyning)

Tilpasningen forventes gennemført omkring år 2020 og omfatter både eksisterende og kommende afstrømningssystemer. Både regnvandssystemet og vandløbene medtages i tilpasningen. Målet er et afstrømningssystem, der er opgraderet til 30 % mere regn i forhold til 2008. Systemet dimensioneres til en 10 års regn i særligt udsatte områder, svarende til at der højst står vand på terræn hvert 10. år.

Opgraderingen består i en række forskellige elementer. Da et af hovedproblemerne i forhold til oversvømmelserne er vandløb, der går over deres bredder, har Greve terrænbearbejdet området omkring Olsbækken til at kunne rumme mere vand. Derudover skal regnvandsnettet opgraderes. Kommunen er inddelt i 42 byområder, og i marts 2009 blev det prioriteret i hvilken rækkefølge områderne skal klimatilpasses. Løsningerne, der er anvendt indtil nu i Greve Midt, er optimering af eksisterende bassiner dels ved omlægning af ledninger, dels ved styring dertil kommer forøgelse af eksisterende rør og etablering af nye bassiner i grønne områder. Devicen i tilpasningen er, at en tilpasning af et område ikke må påvirke et nedstrømsområde negativt, der forkuseres derfor på etablering af bassiner i byområderne, som også kan bruges til f.eks. rekreative mål og på at etablere større udløb til kysten, så udledningen til havet sikres i ekstremerne.

Prioriteringen af indsatserne bliver løbende kvalitetssikret med en edb-model. Modellen simulerer vandstrømme og vandstande i vandløb og kloakker samt på terræn. Gennem målinger og opsamling af lokale erfaringer bliver modellen gradvist forbedret. Disse informationer vil kunne give anledning til ændringer i prioriteringen.

Derudover omfatter klimastrategien en beredskabsplan og etablering af grundvandsovervågning. Data fra overvågning anvendes i en digital grundvandsmodel for Olsbæk-systemets opland, som skal kunne varsle situationer som den i 2007.  Endelig bliver oversvømmelsesrisiko fra havet vurderet i projektet ”Implementering af EU’s oversvømmelsesdirektiv i Greve".

Birgit Paludan, Greve Forsyning A/S: Den politiske beslutning om ”Strategien for klimatilpasning” giver Greve Forsyning mulighed for at arbejdet meget målrettet på at klimatilpasse byen og udarbejde beredskabsplaner, idet der i den politiske beslutningsproces også er taget stilling til omkostningerne og financieringen.

De fortsatte diskussioner om, hvor meget mere regn vi kan forvente i fremtiden samt om hvor høj vandstanden i havet vil blive, er en stor udfordring, når der skal klimatilpasses. Det er besluttet, at tilpasse Greve på det grundlag som foreligger på nuværende tidspunkt fra IPCC og Spildavandskomiteen under IDA, men i fremtiden vil ny viden blive forelagt Greve Byråd og kriterierne for klimatilapsningen vil evt. blive justeret.

Etableringsomkostninger (i kr. pr. red. ha.)
Klimatilpasningen vurderes at koste et 3 cifret millionbeløb, der delvist finansieres af vandafledningsbidraget.

Målinger og modelarbejdet forventes at koste 2 - 4 mio. kr.

Kontaktperson
Navn: Birgit Paludan, hydrauliker, civilingeniør
Organisation: Greve Forsyning A/S
E-mail: bpa@greve.dk
Telefon: 43 97 87 28

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K