Klimatilpasning i sØnæs, Viborg

Viborg Forsyning er i gang med at separatkloakere byen, og der var behov for at rense det fraseparerede regnvand for bl.a. fosfor og kvælstof, inden det ledtes ud i Søndersø, øst for sØnæs.

Samtidig var der store problemer med overbelastning af det eksisterende fællessystem, og den lavtliggende bebyggelse omkring sØnæs kunne få en større beskyttelse mod skybrud ved at bygge et regnvandsbassin.

Der var planlagt et rensebassin på et gammelt moseområde. Det gamle moseområde havde fungeret som boldbaner for en lokal klub. Området var sumpet og boldbanerne dårlige.

Tanken bag sØnæs er et klimaprojekt, der samtænker en rekreativ park med anlæg til rensning og magasinering af store mængder regnvand under skybrud. Resultatet er en bypark med stor rekreativ værdi i kombination med et teknisk anlæg.

sØnæs viser, at klimatilpasning ikke alene kan rumme en vigtig dobbeltfunktion, men tillige en trippelfunktion, hvor der udover regnvandshåndtering og rekreative funktioner indtænkes vandrensning for fosfor og kvælstof før udledning til Søndersø.

De tekniske elementer
Vandet kommer via rør fra regnvandsoplandet, hvor det løber ind i rensedammen. Der står vandet og slam bundfældes, hvorefter vandet pumpes ud i Søndersø. Når det regner, stiger vandet i rensedammen og løber via to overløb ind i en række oversvømmelsesområder, hvorfra det løber tilbage igen, efterhånden som vandet pumpes ud i Søndersø.

Anlægget består af:

  • Regnvandsbassin/rensedam med bundfældning med direkte indløb
  • Forsinkelsesbassin, der består af flere mindre bassiner i serie. De opfyldes via overløb fra rensedammen ved at ”fodre” en å, som opfylder lavninger i forskellige niveauer
  • Rekreativ park med elementer til leg of læring

Skitse
Skitse over bassinerne til rensning og opmagasinering af regnvand

 

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K