Kystagerparken

Hvidovre Kommune. Selvrensende bassin med vakuumskyllesystem og bøjeklap i Kystagerparken

Som et led i Hvidovre Kommunes målsætning om at minimere antallet af kælderoversvømmelser samt opnå badevandskvalitet i Kalveboderne (overløb max 2 gange pr. år i badesæsonen), har Hvidovre Kommune etableret et 6.000 m3 stort in-situ støbt bassin i Kystagerparken ved Damhusåens udmunding i Kalveboderne.

Bassinet aflaster direkte et fælleskloakeret opland på ca. 30 red. ha. og indirekte et fælleskloakeret opland på ca. 100 red. ha via store hjælpeledninger.

Bassinet, som er bygget i år 2000, er indrettet med 4 skyllebaner. Bassinet er 100 % selvrensende, idet der er etableret automatisk skylning, der træder i funktion hver gang der har været vand i bassinet. De 4 baner i bassinet skylles ved hjælp af et vakuumskyllesystem. Der suges ved hjælp af vakuumsystemet overløbsvand op i 4 skyllekamre på hver ca. 20 m3, og når bassinet er tømt, skylles banerne successivt med ”skyllebølger” ved at lukke luft ind i kamrene. Systemet er en enkel, driftsikker og gennemprøvet teknologi. Vakuumskyllesystemet sikrer, at der ikke skal udføres manuelt rengøringsarbejde nede i bassinet. Alle installationer kan nås fra terræn, og der er således ingen bevægelige dele neddykket i spildevandsstrømmen og afløbsanlæggene. Dette giver bedst mulige arbejdsmiljøforhold for driftspersonalet.

I tilløbet til bassinet sikrer en selvkørende tromlesi, at riste- og flydestoffer ned til 4 mm sies fra, inden vandet løber ind i bassinet. Som sikring i forhold til et maksimalt tilladeligt stuvningsniveau til opstrømsliggende kældre, er der monteret en bøjeklap, der er en overløbskant med variabel højde. Bøjeklappen er en bøjelig plade, der nedbøjes ved en foruddefineret belastning – svarende til det niveau, der kan tillades optrøms. Den er fastgjort på en overløbskant, uden nogen form for mekaniske dele. Der er derfor ingen vedligeholdelse ved bøjeklappen. Bøjeklappen muliggør et overløb der er ca. dobbelt så stort som ved samme overløbshøjde over en traditionel fast overløbskant og den maksimerer således udnyttelsen af magasineringsvolumenet i ledningssystemet.

Bassinet er en del af en større udbygning af kommunens afskærende system i forhold til serviceniveauet på etableringstidspunktet. I 2003 har kommunen vedtaget en ny og skærpet målsætning i forhold til tilladelig stuvning i systemet, og yderligere udbygning pågår.

Raoul Roestenberg, Krüger, udtaler: ”Et vakuumskyllesystem er et automatisk renholdelsessystem, der er en enkel og yderst driftsikker og gennemprøvet teknologi med mange succesfulde referencer i både Danmark og udlandet. Vakuumskyllesystemet sikrer, at der ikke skal udføres manuelt rengøringsarbejde nede i bassinet. Alle installationer kan nås fra terræn, og der er således ingen bevægelige dele neddykket i spildevandsstrømmen og bassinanlægget. Dette giver en enkel drift, vedligeholdelse og installation samt medvirker til bedst mulige arbejdsmiljøforhold for driftspersonalet.”

Her vil vi gerne have et citat fra Jesper Thyme, eller en anden begejstret Hvidovre-kunde:.

Økonomi
Etableringsomkostninger: Bassin alene kostede ca. 20 mio kr, svarende til ca. 3300 kr/m3 i 2000 niveau.
Driftsomkostninger: Ikke opgjort, men begrænser sig til strømforbrug på tømmepumper og vakuumpumper.

Drift og vedligehold
Bassinet er fuldautomatisk og tilkoblet kommunens centrale SRO-system.

Opland
Det direkte opland er på ca. 85 ha, og er primært boligområde. Det indirekte opland er på ca. 300 ha med mere blandet bebyggelse.

Hydraulisk kapacitet
Bassinet er dimensioneret til 2 aflastninger pr. år.
Magasinvolumen i bassin: 6.000 m3
Forventet overløb: Maksimalt ca. 3.000 m3/år (beregnet med en sikkerhedsfaktor på 1,2).

Rensning
Overløbsvand renses inden indløb til bassinet med en 4 mm automatisk rist. Bassinet er udformet, så der opnås reduktion af SS på mindst 25%.

Placering
Ligger i umatrikuleret areal, men på Nordre Kystagervej, 2650 Hvidovre

Kontaktperson
Navn: Raoul Roestenberg
Organisation: Krüger A/S, Gladsaxevej 363, 2860 Søborg
E-mail: rwr@kruger.dk
Telefon: 39 69 02 22
E-mail: kruger@kruger.dk

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K