LAR i Kirchsteigfeld, Tyskland

Kirchsteigfeld er et stort boligområde med over 2600 lejligheder etableret i starten af 1990’erne. Fra projektets start har der været fokus på at give området en sammenhængende identitet og finde en løsning, som integrerer eksisterende landskabselementer, herunder vandløbet ”Hirtengraben”. Masterplanen kræver, at regnvandet håndteres ved hjælp af grønne løsninger. Størstedelen af regnvandet nedsives, idet jorden i området overvejende består af sand. Tagvand og vand fra stisystemer samles og håndteres i separate infiltrationsområder i karréernes gårdrum. Nedsivningsområderne har et varieret design og fungerer blandt andet som legepladser og opholdssteder. Overløb fra gårdrummene føres via overløbsstukturer til gaderne, hvor vandet tilbageholdes, nedsives og fordampes fra såkaldte wadier. Overløb fra wadierne samles i vandløbet Hirtengraben, som leder alt vandet til et centralt opsamlings- og rensningsbassin med udledning til det åbne landskab. Bassinet bidrager til den lokale identitet i området. Regnvand fra trafikerede veje ledes gennem rør og et rensningselement direkte til Hirtengraben og opsamlingsbassinet.

 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K