LAR i Stenløse Syd

I Stenløse Syd opsamles regnvand til WC-skyl og tøjvask. Overskydende vand nedsives

I Stenløse Syd er et byudviklingsområde for i alt 750 boliger (350 etableret primo 2009) via lokalplaner pålagt, at alt regnvand fra tag og befæstede arealer skal holdes på egen grund. Det betyder at 70 % (ikke vej og P-pladser) af den samlede regnvandsmængde i området genanvendes eller nedsives.

Regnvand fra tagarealer skal opsamles og anvendes til toiletskyl og mange familier har desuden valgt at anvende regnvandet til tøjvask (ca. 40 % af en husstands vandforbrug). Overskydende vand fra regnvandsanlægget skal nedsives i faskine på egen grund.

Tagvandet ledes via ”tørre” ledninger til et hvirvelfilter, der frasorterer partikler over 0,44 mm (blade, sand, grus mv.). Det filtrerede regnvand oplagres i en nedgravet tank (se Rørcenter-anvisning 003), der samtidig virker som udskiller af finere partikler. Når regnvandet er filtreret, oplagret under 18 ºC ( i praksis 9-12 ºC) og fri for lys, forringes vandkvaliteten ikke over tid. Overløb fra lagertanken (3-5 gange pr. år) ledes via sandfangsbrønd til faskine, som dimensioneres i henhold til Rørcenteranvisning 009.

Hvirvelfiltret opsamler på årsbasis ca. 90 % af det regnvand, der kommer fra tagfladen og skal som udgangspunkt renses 4 gange om året.

Kenneth Lund, Nyrup Plast, udtaler: Der er flere fordele ved løsningen. Al regnvand beholdes på de private parceller, og lodsejeren har ingen udgifter til det offentlige kloaksystem for håndtering af regnvand. Omvendt er det en privat økonomisk investering, som bidrager til grundvandsikring og reducerer kommunens behov for håndtering af regnvand, samt den regnvandsbetingede belastning af Værebro å (recipient)

Forbrug af drikkevand fra vandværkets boringer reduceres væsentligt, og da regnvand er ”blødt” vand kan forbruget af vaske- og skyllemidler til tøjvask reduceres. Endvidere er brug af afkalkningsmidler i vaskemaskine og toilet ikke nødvendigt (En aflejring af 1 mm kalk på et varmelegeme øger energiforbruget med ca. 10 %).

Ulemperne er, at anlægsomkostningerne i parcelhusbyggeri er relativt høje. Tilbagebetalingstiderne er relativt lange, men de afkortes med de stigende vandpriser og vandafledningsafgifter.
I rækkehusbyggerierne er tilbagebetalingstiderne væsentligt kortere som følge af stordrift.

Etableringsomkostninger
Ca. 40.000 kr. excl moms. (regnvandsanlæg pr. parcelhus / ekskl. faskine).
Der afkræves et fast vandafledningsbidrag for regnvand for 10 m³.

Drift og vedligehold
Hvirvelfilteret renses som udgangspunkt 4 gange årligt for at udnytte regnvandsressourcerne bedst muligt.
Regnvandstanken tømmes og renses en gang hvert 5 – 10 år for at undgå grums i vandet.
Sandfangsbrønden skal renses med mellemrum for at undgå tilstopning af faskine.

Kontaktpersoner
Navn: Kenneth Lund
Organisation: Nyrup Plast
E-mail: kl@nyrupplast.dk
Telefon: 57 80 31 00

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K