Lørenskogvej, Rødovre

Rødovre Kommune har i samarbejde med HOFOR gennemført et nyt innovativt vejprojekt ved ombygning af Lørenskogvej til en klimavej.

Målet med projektet er at skabe et bedre trafikalt miljø langs Lørenskogvej samtidig med, at vejen gøres mere attraktiv og afskæres fra kloaknettet. Efter projektets gennemførelse vil alt overfladevand fra vejen således blive håndteret, renset og nedsivet til grundvandet. Samtidig med det skybrudssikres vejen på en sådan måde, at de omkringliggende ejendomme ikke skal være nervøse for at få enorme mængder vand ind over matrikelgrænsen.

Det fremtidige vejprofil til Lørenskogvej er skitseret udført med et cirka 4 meter bredt gennemgående grønt bælte med et regnbed langs vejens vestlige side til opmagasinering og nedsivning af overfladevand fra vejen. Der er i dag en hastighedsbegrænsning på 40 km/t langs Lørenskogvej. Vejbredden indskrænkes derfor fra 7,5 til 5,5 meter. Samtidig er vejen punktvist indsnævret til 3,5 meter ved hjælp af grønne heller. Indsnævringerne er placeret således, at de i størst muligt omfang generer gennemkørende trafik og samtidig sikrer lave hastigheder ved sidevejskryds.

Fortovet nedlægges langs vejens vestlige side for at opnå plads til det grønne bælte og regnbed.

Langs vejens østlige side, hvor vejbelysningen er placeret, bibeholdes fortovet med 2 fliserækker til gående færdsel.

I forbindelse med projektet vil alle overkørsler (indkørsler) blive tilpasset den fremtidige vejprofil.

Gennemførelsen af projektet har ingen indflydelse på de enkelte ejendommes tilslutning til kloaknettet.

De grønne arealer er skabet ved hjælp af præfabrikerede vegetationsmåtter. Der er lagt tre typer af prækultiverede engmåtter fra Veg Tech i grøften. Nærmest vejen er det salttolerant eng (salteng), på det laveste sted ligger Fugteng og op mod hækkene er anlagt en bræmme med Nordisk eng.

Kontaktperson og leverandør af engmåtter: Ulrik Reeh, Veg Tech A/S, ur@vegtech.dk

Se skitsetegning af Lørenskogvej: https://www.rk.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Miljoe/Skitsetegning-Loerenskogvej.pdf

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K