Pilebroen i Allinge. Afkobling af tagvand i eksisterende område

Pilebroen. Afkoblinger i Allinge – forsyningen etablerer, borgerne overtager

Fælleskloakken i et 8,26 ha stort opland i Allinge har mere end 30 aflastninger pr. år til Knuds Næs, der derfor er truet som badestrand. Kommunen kræver nu, at aflastningerne reduceres til maks. 2 tilfælde pr. år. Bornholms Forsyning har vurderet, at separering ikke er en løsning, fordi det vil blive uforholdsmæssigt dyrt på grund af klippegrund. Den nuværende fælleskloak er beliggende i et naturligt vandløb, men en separering vil kræve, at der arbejdes i klippegrunden. Udbygning af fællessystemet med ekstra bassiner er ligeledes fravalgt som løsning på grund af manglende plane arealer. Man har derfor valgt en løsning hvor tag- og vejvand fra ca. 250 husstande (alle en-familieshuse) skal håndtere regnvandet lokalt. Det burde betyde, at antallet af aflastninger reduceres til under 2 pr. år.

Der startes ud med afkobling af et delområde indeholdende 46 husstande og tilhørende veje. Bornholms Forsyning har indgået aftale med en autoriseret kloakmester, der står for anlægsarbejderne, både på de offentlige og private arealer. Det forventes, at 36 husstande skal have faskine med overløb til eksisterende lergrav, vandløb eller grøft langs nedlagt jernbane, mens de sidste 10 husstande skal have anlagt større faskiner uden overløb til recipient uden for grunden. Al vand, der i dag er koblet på kloakken afkobles, dvs. tagvand, evt. vand fra carport, terrasser, m.v.

Når anlægsarbejdet er udført, overtager lodsejerne ansvaret for anlæggene og kan ikke siden hen komme med i kloakfællesskabet for regnvand igen, idet det af Spildevandsplanen fremgår, at kloakken fremover skal føre spildevand. Evt. overskydende beløb (tilslutningsbidraget for regnvand fratrukket anlægsomkostninger) udbetales til lodsejerne, der som minimum hver er garanteret 1000 kr. Regnvand fra de offentlige veje ledes fra hver enkelt vejbrønd til faskiner anlagt under fortovet. Fra faskinen er der overløb til kloakken. 

Udover udbygning af afvandingskapaciteten (som beskrevet ovenfor) er det nødvendigt med tiltag mod bagvand fra opstrømsliggende landbrugsarealer bag Allinge. Disse er lerholdige og udgør et område på 8,9 ha. Under lange nedbørsperioder eller ved kraftig regn kan markdrænene ikke følge med, og regnvandet afstrømmer overfladisk ned gennem byen og forværrer problemet med overløb i kloakken. For at forhindre dette anlægges grøfter og lagune uden for byen, hvor vandet forsinkes og ledes neddroslet til vandløb. Ved hjælp af en højdemodel, der er genereret ud fra en digital terrænmodel, vurderes, hvor vandet kommer fra, hvor det løber hen, og hvor grøfter og laguner dermed bedst placeres.

Processen er indledt med at Bornholms Forsyning udarbejdede tillæg til Spildevandsplanen i februar 2008, hvor ovennævnte løsning beskrives. Forslaget blev sendt i høring 26. juni 2008, og der afholdtes i høringsperioden et borgermøde på Borholms Højskole d. 2. oktober 2008, hvor Forsyningen gennemgik baggrund og forslag (se PowerPoint præsentation under "Bilag"). Kommunalbestyrelsen vedtog 22. januar 2009 forslaget. Der er for hver ejendom udarbejdet skitseprojekt (se eksempel fra Pilebroen under ”Bilag”).

Jakob Post, Bornholms Regions Kommune: ”Vi er nødt til at tænke innovativt, og afkoblinger er uden tvivl den bedste løsning her. Med den valgte model går vi ind og hjælper borgerne over de tekniske vanskeligheder med hvordan faskinen skal etableres, og giver i forbindelse med overdragelsen vejledning om hvordan borgerne skal passe faskinen”.

Økonomi
Etableringsomkostninger:
For hver enkelt grund regnes der med i gennemsnit at skulle anvendes ressourcer svarende til 14-15.000,- kr. i alt 700 tkr.
Reetablering af åløb helt til kysten (delvist rørlagt) er budgetsat til1560 tkr.  
Resultatet vil betyde en mindre reduktion i pumpeudgifterne (samlet løftehøjde 135 m.) og rensning på Tejn renseanlæg. Beregnet til ca. 200 tkr. /årligt.

Drift og vedligehold
Ansvar for drift og vedligehold af anlæg på privat grund overdrages til lodsejerne. Bornholms Forsyning har fortsat ansvar for faskiner i offentlige veje og står for tømning af sandfangsbrønde 1 gang pr. år. Alle faskiner til vejvand skal udføres med rense mulighed.

Opland (de første 46 husstande)
Boligområde på 8,26 ha (2,07 red ha)
Gennemsnitlig årlig nedbør er ikke kendt, men der regnes med 650 mm. (Jf. DMI’s nedbørskort + 100 mm.)
Afstrømning på overfladen har flere år været oplevet i størrelsen af 150 m3.
Den samlede mængde af uvedkommende vand skønnes til årligt at udgøre ca. 30.000 m3. dræn og overfaldevand.

Levetid
Levetiden af anlæg på både privat og offentlig grund forventes at være i størrelsesordnen mindst 50 år. Der findes allerede mere ned 30 år gamle faskiner i området.

Hydraulisk kapacitet
Tag- og vejvand fra 46 ejendomme skal håndteres ved hjælp af i alt ca. 300 m3 kassettefaskiner, med overløb til i alt 2 eksisterende recipienter (mergelgrav, grøft), reetableret historisk vandløb, eller til private haver. Faskiner med overløb er dimensioneret til en 2 års- hændelse, mens faskiner uden overløb dimensioneret til en 10 års- hændelse.

Rensning
Løsningen reducerer markant udledningen af urenset spildevand til Knuds Næs. Borgerne er informeret om, at de ikke må benytte algemidler og pesticider. Vejvand ledes urenset til faskiner, hvorfra det kan sive ud. Risiko for grundvandsforurening vurderes at være ubetydelig, da trafikbelastningen er meget lav. Der er ingen grundvandsinteresser. Grundvand dannet i området strømmer til Østersøen.

Placering
Pilebroen 2, 3770 Allinge

Kontaktperson
Navn: Jakob Post
Organisation: Bornholms Regions Kommune
E-mail: jakob.post@bornholmsforsyning.dk
Telefon: 56 92 24 50

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K