Renovering af Brøndbyvester skolegårde med LAR i 2 skolegårde

Brøndbyvester Skole har implementeret LAR i to skolegårde. Hensigten med projektet har været at afkoble en så stor del af de befæstede arealer (gård- og tagarealer) ved multifunktionelle løsninger, som, udover at håndtere regnvandet, også indrettes til undervisningsbrug under temaet ”Leg & Læring”. Gårdarealerne inspirerer børnene til leg og bevægelse i frikvarteret og  er samtidigt også attraktive i undervisningssammenhæng.

De to skolegårde kaldes hhv. den Grå gård (figur 1 og 2) og den Grønne gård (figur 3 og 4).

Den Grå gård er tiltænkt boldspil og anden aktiv leg på fast underlag (foto 1). Der er etableret et amfiteater i gården, hvor regnvandet ledes til via render. Derefter nedsiver vandet gennem en permeabel bund til de underliggende faskiner (foto 2 og 3). Ved ekstreme regnvandshændelser er der overløb fra faskinerne til kloakken.

Der er etableret en vandtank til opsamling af regnvand, som i tørre perioder kan bruges til enten vanding, leg eller undervisning. Amfiteatret kan bruges til forskellige lege- og undervisningsaktiviteter. I den anden del af skolegården er der et vandelement ”Vandpytten” med et maks. vandspejl på 7 cm i dybden (foto 4). Vandet fordamper, men ved større regnvandshændelser vil vandet løbe over til en faskine. I tørre perioder vil vandet i ”Vandpytten” fordampe helt, mens der om vinteren er mulighed for at vandspejlet fryser til, og kan derved bruges som skøjtebane.

Den Grå gård er dimensioneret til en 2 års hændelse.

Den Grønne gård er inddelt i små rum med varieret beplantning, hvor de mindre fysiske lege kan finde sted (foto 6 og 7). Der er etableret et lille regnvandsbassin/grøft med lavt permanent vandspejl på maks. 12 cm (foto 9 og 10). Herfra vil vandet fordampe. De omkringliggende bygninger afvandes via åbne slyngede render til bassinet (foto 8). Når bassinet er fyldt op, løber vandet videre til en grøn grøft og derefter til en faskine, hvor vandet vil nedsive. Faskinen har overløb til kloakken.

Den Grønne gård er dimensioneret til en 5 års hændelse.

Partner
Projektejere: Brøndby Kloakforsyning, Spildevandscenter Avedøre og Brøndby kommune
Rådgivere: Orbicon
Entreprenører: Brøndby kommunes Materielgård, Wicotec

Kontaktpersonen (rådgiver/konsulent/forsker/producent/forsyning/kommune) udtaler:
”Det interessante ved dette projekt har været at kombinere afløbstekniske løsninger med legeaktiviteter. Der findes en masse krav til legepladser, som skal overholdes. For eksempel må et frit vandspejl kun være maks. 12 cm dybt i dette projekt” (Bo Fisker Pedersen, Orbicon).

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K