Rensning af regnvand - Life-treasure projekt

Videregående rensning af separat regnvand – våde bassiner i kombination med filtrering og sorptionsteknologi

I det EU LIFE finansierede demonstrationsprojekt ”Treasure”, er der etableret tre anlæg til demonstration af teknologier til videregående rensning af separat regnvand. Bassinerne er placeret i Odense, Silkeborg og Århus og er beskrevet på www.life-treasure.com.

Projektet fokuserer på at udvide rensning fra simpel bundfældning, som det kendes fra våde regnvandsbassiner, til også at reducere de opløste og kolloide stoffraktioner.

Alle anlæg er baseret på våde regnvandsbassiner i kombination med sandfiltrering og en sorptionsteknologi. Da der er tale om forsøgsanlæg er bassinerne forsynet med diverse udstyr til måling af regnafstrømningens kvalitet før og efter de enkelte rensetrin.

Bassin Regnvandets
forureningsgrad
Supplerende
Renseteknologi
Særlig
udformning
af Bassin
Odense Høj Fastmedie
sorptionsfilter
Ingen
Silkeborg Lav Fældning med
aluminium
Sektionsopdeling
Århus Middel Jernberiget
bundsediment
Grønne
øer

Life-T Bassiner
Figur 1: Life-treasure anlæg i Odense, Silkeborg og Århus (Foto: www.life-treasure.dk)

Projektet er ledet af Kenn Lange, Silkeborg Forsyning A/S.

Life-Treasure er akronym for “Life – Treatment and re-use of urban stormwater runoff by innovative technologies for removal of pollutants”. Life refererer til det EU-program, projektet har modtaget bevilling fra.

Jes Vollertsen, Aalborg Universitet: "Der opnås høj renseevne med de valgte kombinationer af renseteknikker. Da anlæggene er udformet som sølignende bassiner, og alle tekniske installationer er underjordiske, bidrager anlæggene samtidig til oplevelsen af områderne som naturskønne. Man skal være opmærksom på, at der testes flere renseteknologier i samme bassin, og at et færdigt anlæg derfor vil få en noget anderledes udformning end demonstrationsbassinerne".

Demonstrationsbassinerne er forbundet med betydelige anlægsinvesteringer. En del af investeringen er knyttet til den intensive overvågning. Det vil ikke være nødvendigt i et normalt anlæg, der derfor vil være billigere. I 2008-2009 har vi gennemført et stort måleprogram, hvor effekten af de forskellige rensetrin er vurderet. Resultater fra måleprogrammet kan læses i nyhedsbreve på projektets hjemmeside.

Økonomi
Projektet har et samlet budget på kr. 32.000.000.

Udpluk af projekterfaringer
Sorption til fastmediefiltre er den mest effektive af de afprøvede teknologier og kan – korrekt designet – nedbringe indholdet af fx tungmetaller til under vandkvalitetskravet for ferske vande. Der har generelt været problemer med, at sandfiltrene stoppede til hurtigere og mere end forventet, hvilket førte til mindre vandføring end dimensioneret. Ud fra erfaringerne med sandfiltre som udløb fra våde regnvandsbassiner anbefales et design med en filterhastighed på 0,3 m/dg.

Kontaktperson
Nav: Jes Vollertsen
Organisation: Aalborg Universitet
E-mail: jv@bio.aau.dk
Telefon: 99 40 84 04
 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K