Risvangen, Aarhus

Projektet på det 50 hektar store område Risvangen og Vorrevangen i det nordlige Aarhus blev igangsat som led i implementeringen af Aarhus Kommunes spildevandsplan, hvor regnvand og spildevand skulle adskilles i området. Samtidigt skulle området tilpasses klimaforandringer for at undgå overløb og deraf følgende oversvømmelser og forurening af badevandet i bugten ved badestranden ”Den Permanente”. Projektet er det første store boligområde i Danmark, hvor adskillelse af regnvand og spildevand er baseret på overfladehåndtering af regnvand. Det blev besluttet af Aarhus Vand og Aarhus Kommune, at regnvandet i haverne og på de offentlige arealer i området fremover skulle håndteres på overfladen i stedet for i rør under jorden, hvor det var muligt. Fordelen ved regnvandsløsninger over jorden er, at der ofte kan håndteres større regnhændelser for samme økonomi som ved rørføring, og at de samtidigt kan tilføre området en miljømæssig og rekreativ værdi.

Hele anlægget er dimensioneret til at kunne håndtere en 5-års regnhændelse, med stuvning til terrænniveau. Yderligere er det dimensioneret til, at der ved en 100-års regnhændelse, maksimalt vil være stuvning til 10 cm over terræn.

På grund af problemer med højtstående grundvand i området samt en meget leret undergrund nedsives regnvandet ikke – bortset fra på enkelte private ejendomme. De enkelte parceller er blevet gennemgået. For nogle er terrænforholdene sådan, at de kan tilslutte deres regnvand i terræn, for andre er dette ikke muligt, og de er tilsluttet en regnvandsledning, der senere munder ud i terræn, eller de har lavet lokale LAR-anlæg med overløb til vejen. Regnvandet i Risvangen forsinkes, fordampes eller bortledes i det tempo, som er passende for recipienten af regnvandet. Ved almindelig nedbørsmængde sker der en nedsivning af regnvandet til de underjordiske dræn, der ligger under alle regnbede og wadier. Ved kraftig regn vil drænene være fyldt op med vand, og der vil langsomt ske en opfyldning af de forskellige overfladeløsninger. Regnvandet i området ender i Risskov Bæk og i bugten ved Den Permanente. Håndtering af regnvand starter i haverne og fortsætter på overfladen af vejene, i regnbede og wadier, og ender i en række skybrudsbassiner, som er udformet som regnvandssøer med stier, bænke og masser af dyreliv.

Læs mere her

 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K