Trekroner. Synlig afledning af regnvand

Trekroner Øst – Ny bydel, overfladisk afledning af regnvand

I den ny bydel, Trekroner Øst, der opføres med 1000 husstande i Trekroner ved Roskilde, håndteres afstrømmende regn synligt i det lokale landskab. Området er i forvejen præget af små søer, Langebjerg søerne og Himmelev Bæk, der løber til Roskilde Fjord. Der løber et vandskel ned igennem Trekroner Øst, sådan at den østlige bydel afvander til Langebjerg søerne og den vestlige bydel afvander til Himmelev Bæk. I hele oplandet afledes regnvandet fra både tagflader, grønne områder og veje i åbne render og wadier. Det åbne regnvandssystem består af flere forskellige typer af rendesystemer og wadier.

Regnvandsafstrømningen fra den østlige del af Trekroner Øst ledes før udløbet til Langebjerg søerne gennem et åbent grønt regnvandsbassin. Afløbet fra bassinet er styret med vandbremse for at regulere den hydrauliske belastning af søerne. I forlængelse af udløbet fra vandbremsen er tilknyttet et udsivningsanlæg med dræn langt i nøddesten med efterfølgende udsivning gennem et sandlag, der er etableret i søbredden. Bassinet er etableret som et grønt bassin med ”filteranlæg” for at reducere næringsstofbelastningen af Langebjerg søerne, som er fosforbelastede. Filteret har til hensigt at tilbageholde og omsætte nærinsgsstoffer, og græsset og sivene i bassinet slås en gang om året, og de afslåede planter fjernes fra området med det formål at fjerne næringssalte.

Udover den omsætning/tilbageholdelse af næringsstoffer, der sker i regnvandsbassinet, er det åbne regnvandssystem i boligområderne designet, så der kan foregå omsætning og tilbageholdelse af næringsstoffer. 

Regnvand fra den vestlige del af Trekroner Øst fra tage, flisearealer og boligveje ledes via wadier til Himmelev bæk. Bækken skal i 2010 ”omdannes” til et tenisk regnvandsanlæg. Bækløbet bibeholdes men den østlige skrænt på vandløbet lægges ned og terrænet tilpasses så bækken i regnsituationer vil kunne komme til at magasinere ca 65.000m³ regnvand. Den østlige side af bækken vil fremstå som et grønt engområde.

Wadierne løber langs vejene, der igen følger områdets højdekurver. Wadierne er anlagt som trug med underliggende topslidsede dræn i filtersand. Drænene, sikrer trugenes afdræning. En stor del af afstrømningen forventes dog at forsvinde ved nedsivning. Der er ikke etableret olieudskiller før udløbet til Langebjerg Søerne eller Himmelev Bæk. Det forventes, at udsivningsanlægget ved Langebjerg Søerne vil tilbageholde olieforuning m.m. fra vejene og i forbindelse med udløbene til Himmelev Bæk er det forventningen at de åbne græsrender vil tilbageholde en del forurening. Systemet er dog projekteret så det på et senere tidspunkt er muligt at etablere olieudskillere, hvis det viser sig nødvendigt. Der etableres dog olieudskillere ved alle p-pladser i området.

Der er etableret en grundejerforening i Trekroner Øst som skal stå for vedligeholdelsen af størstedelen af regnvandssystemet. Det er kun udvalgte hovedtraceer og basinnerne i oplandet som vedligeholdes af kloakforsyningen. Roskilde Kommune afholder de første år, mens området udbygges, månedlige møder med grundejerforeningens bestyrelse for at rådgive og overdrage driften af regnvandssystemet. Der er desuden udarbejdet vedligeholdelsesvejledninger.

Karen Attwell, Byplanlægger Roskilde Kommune: ”Beslutningen om at håndtere regnvandet lokalt har været en lang proces, der har været besværliggjort af manglende tradition. Men nu er det lykkedes, og selve det at lade områdets topografi være udgangspunkt for hele byplanen er inspirerende. I forvandlingen af bar mark til attraktivt boligområde er den eksisterende blå struktur guld værd, og det er oplagt at udbygge dette element ved hjælp af regnvandshåndteringen”.

Signe Gudiksen, afløbsingeniør Roskilde Forsyning: ”I partneringssamarbejde med NCC og Rambøll har vi lavet vores eget rende- og wadi-design.  Nu er vi spændt på at se, hvor stor en opgave vedligeholdelsen af systemerne er. Vi står for vedligeholdelsen af en del af rendesystemet og skal også sikre oprensning af bassinet ved Langebjerg Søerne”.

Økonomi
Etableringsomkostning:
Der er i øjeblikket ved at blive udregnet meterpriser for de forskellige rendetyper – som udført. Kloakforsyningen afholder udgifter til etableringen af den offentlige del af systemet, mens Roskilde Kommune har afholdt anlægsudgifter til den del af systemet, der vedligeholdesesmæssigt skal overdrages til grundejerforeningen i området.

Driftsomkostninger:
Der forventes et større vedligeholdelsesbehov for det åbne regnvandssystem end et traditionelt rørsystem. Hvor stort vedligeholdelsesbehovet bliver, vil blive registreret i løbet af de kommende år, hvor systemet indkøres i drift.

Drift og vedligehold
Græsset i wadierne skal slås efter behov.
Vegetationen i regnvandsbassinet ved Langebjerg Søerne skal slås en gang årligt og plantematerialet skal køres væk fra området. Filteranlægget ved regnvandssystemet skal tilses 2 gange årligt og renses efter behov.

Levetid
Levetiden er ikke kendt p.t.. Der forventes en høj levealder for render etableret i græs, mens rendesystemer med fast bund må forventes at have en lavere levealder. Sandfilteret i wadierne må desuden forventes at tilstoppe med tiden – hvor lang tid der går før dette sker vides p.t. ikke. Oplysninger om de forskellige rendetypers levetid og funktion vil blive opsamlet løbende og danne erfaringsgrundlag for fremtidige systemer i Roskilde.

Opland
Trekroner Øst udgør ca. 15 red ha.

Hydraulisk kapacitet
Området er stadig under udbygning og ikke færdigdimensioneret.

De første to boligområder (område 24 og 26) er dimensioneret for en regnhændelse på 170 l/s red ha. Systemet er hydraulisk set meget robust, idet terrænet er modelleret således, at evt oversvømmelser dirigeres hen, hvor de gør mindst skade. I dimensioneringen af rendernes størrelse er der ikke medtaget volumenet af det underliggende sandfilter, så dette udgør et ekstra volumen i forbindelse med mindre intense regn, hvor vandet kan nå at sive ned i filteret og det underliggende dræn.

Regnvandsbassinet ved Langebjerg Søerne er dimensioneret, så det statistisk set kan oversvømme hvert 10år. Brinkerne på bassinet er indrettet, så en evt oversvømmelse vil foregå mod syd ned mod Langebjerg Søerne og et engområde – og ikke ind over nogle grunde.

Render og wadier ligger med fald på min 5 promille. Hvor terrænet gør at faldet på renderne bliver større end 25 promille er der etableret vandtrapper. Dette er gjort for at sikre mod erosion i renderne. Vandtrapperne har også en rekreativ funktion udover at sænke hastigheden på regnvandet. De er etableret i natursten og den plaskende lyd som vandtrapperne generer selv ved støvregn, er meget attraktiv.

Dimensionsgivne regnskyl: 170 l/s/red. ha.
Forventet overløb: 2-5 m3/år

Rensning
Græsset og sandfilteret i wadierne vil resultere i en vis tilbageholdelse og omsætning af næringssalte fra området. Desuden vil udsivningsanlægget ved Langebjerg søerne tilbageholde en del stof og det at plantevæksten i bassinet afskæres og fjernes en gang om året vil medføre en fjernelse af især næringsstoffer, men formodentligt også tungmetaller m.m. stammende fra tag- og vejvandet i området.

Der er ikke planlagt nogen monitering af renseeffekten i systemet, idet der ikke findes en relevant reference at stille målingerne op imod. Området var tidligere landbrugsjord, hvilket ikke udgør et ”nemt” sammenligningsgrundlag, når renseeffekten fra området skal vurderes. Der er dog planer om at foretage en løbende ”visuel monitering” af hele systemet, hvor forhold som algeopblomstring og olieaflejringer m.m. vil blive vurderet.

Placering
Roskilde: Trekroner Parkvej, Stormandshøjen, Jernaldermarken m.fl.

Kontaktperson
Navn: Signe Gudiksen
Organisation: Roskilde Forsyning
E-mail: signeg@roskilde.dk
Telefon: 46 31 38 57

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K