Vandhuset i Skanderborg. Demonstration af LAR-løsninger

Spændende regnvandsløsninger ved Vandhuset i Skanderborg
DANVA arbejder målrettet for at synliggøre, at fremtidens regnvandshåndtering skal løses i et samarbejde mellem flere parter og at grundejere har et ansvar og mange muligheder for lokal afledning af regnvand (LAR). Så da DANVA skulle bygge nyt Vandhus, var det derfor helt oplagt som grundejere og bygherrer selv at etablere LAR løsninger. Regnvandshåndtering omkring Vandhuset skal demonstrere en række attraktive løsninger, som både kan inspirere andre grundejere med eksisterende løsninger og inspirere til nytænkning og teknologiudvikling. I valget af løsninger har vi vægtet det højt at vise synligt og strømmende vand.

 Det har resulteret i, at det nye Vandhus har en hel række af spændende og forskellige løsninger til håndtering af regnvand f.eks. flere forskellige bassiner og søer, der bremser og renser vandet, permeabel belægning og nedsivning i faskine, P-areal, som bruges som bufferbassin samt skur med grønt tag.

I forbindelse med huset er der etableret:

  • Stilrent tilbageholdelsesbassin foran huset. Regnvandet fra taget opsamles og tilbageholdes, hvorefter det ledes videre til regnkanal via reduceret afløb. Bassinet er anlagt for at bremse regnvandet og derfor er der ikke et permanent vandspejl i bassinet. Bassinet forventes at løbe ”tør” indenfor et døgn efter regnvejr.
  • Vandbede. Langs med huset er der etableret 4 vandbede anlagt som terrasser ala rismarker. Vandet fra taget løber igennem bedene, som bliver beplantet med vandtålende planter. Bedene er etableret med en speciel supermuld, som har en struktur, der er effektiv drænende. Det betyder, at ved regn bliver bedene fyldt med vand, men efter 1-2 døgn er jorden drænet og mulden ødelægges derfor ikke. I bunden af bedene er der et lille vandreservoir opbygget i et sandlag, som planterne kan trække på i tørre perioder.
  • Permeabel belægning. Den øverste parkeringsplads med 10 P-pladser er etableret med permeabel belægning, hvor regnvandet kan sive igennem belægningen og ned i bærelaget. Bærelaget har et speciel sammensætning, der gør det meget vandafledende. I bærelaget er der indbygget et drænrør, der opsamler regnvandet og leder det videre til en vandrende på P-pladsen nedenfor. Infiltreringen igennem belægning og sandlaget filtrerer regnvandet og har således en vis rensende effekt.
  • Vandrender. Indkørslen er etableret med sidefald og enkle vandrender, der leder vandet synligt og strømmende videre til regnsøen.
  • P-plads med sidefald. P-pladsen ovenfor søen er etableret med sidefald ned mod søen. Inden regnen løber i søen, er der etableret en græsbramme, der opfanger sand og partiklen.
  • Regnsø. Alt vand fra ovenstående elementer løber til regnsøen. Søen er etableret med permanent vandspejl, men med en buffereffekt, således vandstanden kan stige 20 cm for herefter at faldes til alm. niveau indenfor 1-2 døgn. Søen fungerer som sedimentationsbassin inden vandet ledes til faskinen.
  • Faskine. Der er etableret en faskine, der nedsiver vandet fra regnsøen samt fra enkelte alm. regnvandsriste. 
  • Opstuvning på parkeringsplads. Den nederste parkeringsplads er opbygget som et bassinanlæg med styret afløb. Hvis regnmængden overstiger et defineret afløbsflow, som kunne være et krav fra myndigheden, vil vandet stiger op på parkeringspladsen, hvorefter det udledes med det ønskede flow til kloakken.
  •  Grønt tag. På affalds- og redskabsskuret er bliver der  etableret et eksempel på grønt tag, der opsuger og/eller bremser regnen inden det løber videre til kloakken.

Vandhuset i Skanderborg_Vandudpyer og fuldt bassin
Billedtekst: Det mest iøjefaldende eksempel på synligt vand står foran huset. Det
er en vand-udspyr, der sender alt regnvandet fra taget ned i bassinet foran huset
fra 3 meters højde

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K