Virumgaard. Regnvandsbassin på fodboldbane

Virumgård. Bassinsystem med sø, underjordisk forsinkelsesbassin og nødoverløb til boldbane

Virumgårds jorder blev udstykket omkring 1980 og forsynet med separatsystem.

Regnvandet fra separatsystemet ledes via sandfang og olieudskiller til et vådt bassin. Bassinet er etableret som en lavbundet, rekreativ sø bevokset med tagrør. Der er udløb fra søen gennem en vandbremse til en regnvandsledning, som fører regnvandet ud i Lyngby Sø. Søen har et magasineringsvolumen på 1450 m3. Ved kraftigere regn aktiveres et overløb til et underjordisk forsinkelsesbassin (tunnelbassin), opbygget af betonelementer fra Perstrup (se under links), med afløb til en regnvandsledning. Når det underjordiske forsinkelsesbassin er fyldt, stiger vandstanden i det våde bassin, hvorefter regnvandet udledes via et nødoverløb til et nærliggende græsareal, der benyttes som boldbane. Boldbanen fungerer som et tørt bassin. Den lokale boldklub har tilladelse til at benytte arealet til boldspil, vel vidende, at boldbanen bliver oversvømmet ved ekstremregn.

Niels Drisdal Hansen: ”Vrøvl med bold-folket kan ikke helt undgås, for banen bliver ikke sjældent oversvømmet, og den er ikke spilbar straks efter tømning for regnvand. Bold-folket står selv for vedligehold af boldbanen. Lyngby-Taarbæk Forsyningen tilkaldes efter regning ved uregelmæssigheder, fx ved driftstop på drænpumpe.”

Økonomi
Søen (det våde bassin) med overløb til boldbanen er anlagt i forbindelse med byggemodning af området. Tunnelbassinet er anlagt i 2008, da søens bassinvolumen blev formindsket i forbindelse med opførelse af et nyt plejeboligbyggeri. Projektet indebar også rørsprængning af en nedstrøms regnvandsledning til større dimension, fordi afløbet blev sat op til 45 l/s. Derfor er det lidt svært at oplyse etableringsomkostningerne

Drift og vedligehold
Høst af tagrør sker hvert år i september måned af hensyn fuglene. Udgifterne hertil er 80.000 -100.000 kr pr. år.

Opland
Boligområde på 14,8 ha (13,5 red ha)
Gennemsnitlig årlig nedbør: 650 mm
Gennemsnitlig årlig overfladeafstrømning: 75.000 m3
Hydrologisk reduktionsfaktor: 0,9
Initialtab: 0,6 mm

Hydraulik
Dimensionsgivende regnskyl: Historisk regnserie SVK30221 Virum
Magasinvolumen i bassin: Sø: 1450 m3, Tunnelbassin: 400 m3
Afløb fra bassin: 45 l/s.
Forventet overløb: 2-3 overløb pr. år til boldbanen, 3.000 m3/år (noget nedsiver, resten løber tilbage til systemet)

Rensning
Der er sandfang og olieudskiller før indløb til søen og også før udløb til Lyngby Sø.
Noget bundfældning forekommer vel også.

Placering
Sennepsmarken, 2830 Virum
GPS (Krak): Lat: N 55º 47.025' Long: E 012º 29.114'
Googlemap link: http://maps.google.dk/?ie=UTF8&ll=55.784018,12.48226&spn=0.004452,0.009613&t=h&z=17

Kontaktperson
Navn: Niels Drisdal Hansen 
Organisation: Lyngby-Taarbæk Forsyning
E-mail: dri@ltk.dk
Telefon: 45 97 60 73

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K