LAR - Lokal Afledning af Regnvand

Begrebet LAR har været kendt i Danmark siden starten af 1990’erne. Det dækker over et princip for håndtering af regnvand, hvor de traditionelle lukkede rørsystemer suppleres med, eller erstattes af, forskellige teknikker til lokal afledning af regnvand, såkaldte LAR-elementer (se figur 1). LAR-elementer er primært baseret på forsinkelse og nedsivning, og det er alene disse to mekanismer afvandingsløsningen dimensioneres efter. Fordampning foregår for langsomt til at spille nogen rolle for håndteringen af de dimensionsgivende regn, omend fordampning fra f.eks. infiltrationsplæner og grønne tage kan spille en vigtig rolle for et områdes samlede vandbalance, herunder grundvandsstand. Ved design af LAR-løsninger har man udover forsinkelses- og nedsivningselementer brug for elementer til transport af vandet, og i nogle tilfælde desuden særlige elementer til rensning af vandet. Udover de tekniske elementer indeholder LAR nærliggende muligheder for at udnytte regnvandet mere fremadrettet end konventionel bortledning; dels til at opnå en mere naturlig vandbalance, dels til at skabe stærke blå- og grønne strukturer i byen.

LAR2

Figur 1: Opbygning af LAR-løsninger baserer sig på elementer til (fra venstre): forsinkelse (midlertidig magasinering, opstuvning), nedsivning i jord (infiltration), fordampning, transport, og rensning. Piktogrammer: Marit Reisegg Myklestad

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K