Opsamling og rensning af tagvand, Værebroparken

Boligselskabet DAB og Gladsaxe kommune har installeret Enregis opsamlingsbassiner og renser for bakterier i Værebroparken i Bagsværd. Til brug for beboerne i bebyggelsen samles vandet op i 4 underjordiske bassiner fra ca. 450 m2 tag til brug for vanding af nærliggende nyttehaver. Samtidig renses tagvandet for blandt andet colibakterier ved hjælp af et biologisk filter bestående af Enregis rensesubstratet Biocalith MR-F1.

Gladsaxe kommune måler og tester løbende rensegraden af bakterier i vandet sammen med Enregis.

Hvert opsamlingsbassin består af 9 stk. Enregis X Box, 60 x 60 cm, regnvandskassetter omviklet af en vandtæt membran.

Rensesubstratet Biocalith MR-F1 er placeret underjordisk som en del af basinnet i regnvandskassetter i en højde af 30 cm.

Etableringsomkostninger: (i kr. pr. red. ha.)
Kontakt Enregis.

Drift og vedligehold:
Enregis Biocalith MR-F1 er beregnet til rensning af vand fra tage, veje, p-pladser mv. med henblik på efterfølgende nedsivning eller videre udledning til recipient. Der er tale om et biologisk substrat tilsat en bakteriemængde/ mikroorganismer, som sikrer rensning af det forurenede vand. Der er ikke tilsat kemikalier og filteret skal ikke udskiftes. Bakteriemængden afhænger af forureningsgraden i vandet – og omvendt. Systemet passer derfor sig selv uden nogen form for driftsmæssig regulering, og givet nødvendig ilt tilførsel. Af samme grund er filteret meget anvendelig i en underjordisk sammenhæng. Renser også for polycykliske aromatiske hydrocarboner/ kulbrinter (PAH), mineralolietype kulbrinter (MOH), Chemical Oxygen Demand (COD), tungmetaller fra mindre flader, samt fra større flader i kombination med Enregis Biocalith K filtersubstrat.

Den organiske behandling/nedbrydning sker sædvanligvis i underjordiske kassetter placeret under nedsivningskassetter/faskine. MR-F1substratet fyldes i kassetterne i en tykkelse af 20-30 cm uden komprimering. Men MR-F1 substratet kan også placeres i overjordiske render eller i en indløbsbrønd.

 
 
 
Udviklet af Teknologisk Institut for 19K